EYSTUR ORG. TUR. İNŞ. EML. TAŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır..

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan EYSTUR ORG. TUR. İNŞ. EML. TAŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Kulin Turizm” veya “Şirket” ) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer bir yolla aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Bizzat Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Aşağı Öveçler Mah. Kabil Cad. (Eski 4.Cad.) 1327 Sok. No:6/3 06460 Öveçler Çankaya/ Ankara Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İadeli Taahhütlü Posta PTT’den Kulin Turizm’in bizzat başvuru kısmında yazan kayıtlı adresine iadeli taahhütlü posta ile Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Herhangi bir Notere başvurulacak. Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Elektronik imza ile e posta adresine gönderilmek suretiyle kulin@kulintur.com.tr Mail başlığı olarak “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler ilan edildikten sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce belirtilecektir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

(Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.)

A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İsim-Soyisim  
TC Kimlik No-Diğer ülke vatandaşları için pasaport no veya kimlik no                                                                                                                                                                                                                               
Telefon Numarası ve E-posta adresi
Tebligata yarar Adres

B. BAŞVURU SAHİBİ'NİN ŞİRKETİMİZ İLE İLİŞKİSİ:

İsim-Soyisim İş Ortağı Ziyaretçi Diğer
Eski Çalışanım İş Başvurusu/ Özgeçmiş paylaşımı yaptım Üçüncü kişi şirket çalışanıyım
Şirket içerisinde iletişimde olduğunuz birim
Çalıştığım yıllar (Eski çalışanlar için)
Çalıştığım firma ve pozisyon (3. kişi firma çalışanları için)
Konu

1.LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ :

Talep No Talep Konusu Kanuni Dayanak Seçiminiz
1 Şirketin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11/1 (a)
2 Eğer şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11/1 (b)
3 Eğer Şirket hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11/1 (c)
4 Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11/1 (ç)
5 Kişisel Verilerimin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11/1 (d)
6 Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11/1 (e
7 Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11/1 (f)
8 Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya yok  edilmesinin bildirilmesini  talep  ediyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11/1 (f)
9 Şirketiniz tarafından işlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11/1 (g)
10 Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 11/1 (h)
11 Diğer Belirtiniz:

2. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNETİMİNİ SEÇİNİZ:

Adresime gönderilmesini istiyorum.  
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.                                                                                                                                                                                                                               
Elden teslim almak istiyorum                                                                                                                                                                                                                               

Not: (E-posta ADRESİ YÖNETİMİNİ SEÇMENİZ HâlİNDE SİZE DAHA HIZLI YANIT VEREBİLECEĞİZ.)

İşbu başvuru formu, Kulin Turizm ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kulin Turizm tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemekteyiz.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Kulin Turizm’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini istiyorum.

Bu başvuru nedeniyle vermiş olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu, şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca, bu formda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13. maddesi uyarınca yapmış olduğum bu başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketinizce işlenmesine de izin veriyorum.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

(VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ m.5 - “Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.”)

İmzası :

(VARSA KONUYA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER BAŞVURUYA EKLEMENİZ RİCA OLUNUR. )Başvuruyu Kabul Eden (VERİ SORUMLUSU)

Adı Soyadı :

İmza :